En let forståelig metode til at styrke den musikalske opfattelsesevne.
En progressivt ordnet lærebog til undervisningsbrug eller som selvstudie.
LÆS MERE

Bogen er en lærebog med en omfattende øvelsessamling som en integreret del af undervisningsprogressionen. Den kan fungere som almindelig undervisningsbog, eller bruges til selvstudie. Niveauet går fra begynder og fører frem til det, der kræves for at kunne bestå optagelsesprøven på konservatoriet.
Materialet er udviklet over en årrække igennem vores arbejde som undervisere på MGK og konservatoriet og bygger på gennemprøvede øvelser og principper med tilhørende teori skrevet i et letforståeligt sprog.

Bogens hovedformål er at åbne og udvikle den musikalske bevidsthed – og på den måde forhåbentlig hæve det musikalske niveau.

Fra bogens forord:
Denne bog skal opfattes som et supplement til praktisk musikudøvelse og øvning.
Den henvender sig til de, der ønsker en bevidsthed om de elementer af den rytmiske musik, som vi er i stand til at sætte ord på og forholde os konkret til – på et grundlæggende niveau. Bogen sætter fokus på de systemer og regler, som musikken er bygget op omkring – med primær interesse for hørelære. For at forstå, hvad det er, man skal lytte efter i musikken, er det dog nødvendigt at inddrage teoretiske elementer.

Med udgangspunkt i tre musikalske hovedparametre – det melodiske, det harmoniske og det rytmiske – vil bogen introducere en række metoder til at opfatte og gengive musik. Til hvert afsnit hører henvisninger til øvelser i øvelsessamlingen. Det er disse øvelser og arbejdet med dem, der er afgørende for forståelsen og anvendeligheden af denne bog.

De første afsnit i bogen handler om den grundlæggende teori, der er forudsætning for det videre arbejde.
Dernæst præsenteres de tre parametre hver for sig og senere i forskellige kombinationer. Bogen introducerer en fonetik, som skal bruges til rytmelæsning – og som hjælp til notation. I det melodiske parameter er solmisation det vigtigste redskab og hvad det harmoniske angår, er det ikke mindst genkendeligheden af enkelte akkorder og typiske akkordsammensætninger, der er det centrale. Bogen vender tilbage til de samme emner flere gange – hver gang blot på et højere niveau. Den følger således en nøje planlagt progression, der udvikler evnen til at opfatte og definere det hørte.

For en rytmisk musiker er udviklingen af improvisatoriske færdigheder en vigtig del af øveprocessen. Her er den musikalske opfattelsesevne afgørende for resultatet. Derfor er der ofte i de enkelte kapitler indlagt øvelser, hvor improvisation er det centrale.

Denne bog beskæftiger sig som sagt med hørelære set fra en rytmisk musikers synspunkt. Det betyder, at der ind imellem benyttes en anden terminologi, end den men kender fra den klassiske hørelære - ligeledes er der emner, der prioriteres anderledes. Det skyldes ikke nødvendigvis, at nogle systemer er bedre end andre, men at man i forskellige musikalske stilarter ofte tænker forskelligt og har forskellige behov.

Det er vores håb, at denne bog kan bibringe læseren et musikalsk overblik og dermed også et overskud, der i sidste ende kan hæve det musikalske niveau, så man spiller bedre!

Kasper Tagel & Hans Mydtskov. 2008

KIG I BØGERNE

KØB HER

Bogen koster 198 kr./sæt og købes let ved at maile navn, adresse og antal til vores forlag:

MUFO

Bogen vil derefter hurtigst muligt blive sendt direkte til dig med et girokort.
Har du spørgsmål til bogens indhold er du altid velkommen til at kontakte en af os.

Hans Mydtskov og Kasper Tagel